Vedtægter for Lyngsmoseforeningen
 
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Lyngsmoseforeningen.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.
 
§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er:
− at bevare oldtidsmindet den befæstede landsby i Lyngsmosen ved opkøb af jordarealet, som landsbyen er beliggende på
− at visualisere den befæstede boplads samt skabe informationsfaciliteter for besøgende publikum. Disse faciliteter skal ligeledes informere om naturområdet ved Hover Å.
− at etablere en naturlejrplads med shelters og bålplads. Der skal ligeledes etableres adgang til Hover Å og Hover Å-dal
− at skabe opmærksomhed for området
− at vedligeholde og pleje lejrpladsen og oldtidsmindet.
 
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
 
§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Foreningen er medlem af Bevaringsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturer.
Stk. 2. Foreningen er registreret ved Ejendoms- og Selskabsstyrelsen og har herved eget CVR-nr.
 
§ 4Medlemskreds og kontingent
Som medlemmer kan optages enhver, som interesserer sig for foreningens formål.
Stk. 2.Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Kontingentet indbetales én gang årligt (forud) til foreningens bankkonto.
Stk. 3.Ved manglende indbetaling vil medlemmet automatisk træde ud af foreningen.
 
§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af første kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside. I forbindelse med varslingen angives dagsordenen for generalforsamlingen.
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Forelæggelse bestyrelsens budget for næste år
5. Fastsættelse af kontingentets størrelse for det næste år
6. Indkomneforslag
7. Valg i henhold til § 6
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
11. Evt.
Stk. 6. Generalforsamlingens beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 10.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse inden en måned, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom.
 
§ 6 Foreningens daglige ledelse
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Ølstrup Sogneforening, No Sogneforening og Hover Sogneforening har ret til hver én repræsentant i bestyrelsen. Ringkøbing-Skjern Museum har ret til én repræsentant i bestyrelsen.
Stk. 2. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.
Stk. 8. Formanden sørger for fastsættelse af dagsorden jf. forretningsorden. Det er ligeledes formanden , der er ansvarlig for, at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger. Efter hvert bestyrelsesmøde underskrives referatet af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der var til stede under bestyrelsesmødet.
 
§ 7 Regnskab og revision
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.
Stk. 4. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen.
 
§ 8 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
 
§ 9 Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre til bagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.
 
§ 10 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 11 Opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål: Sogneforeningerne i Ølstrup, No og Hover. Det 2,45 ha store areal med den befæstede landsby overgår til Ringkøbing-Skjern Kommune eller anden offentlig myndighed.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *