Lyngsmosefæstningen er tæt knyttet til Hover Å. Langs åens bredder er der mangfoldige spor efter menneskers færden gennem tusinder af år. Åen flyder roligt afsted i smukke slyngninger gennem den brede, åbne ådal på sin vej vestpå til Stadil Fjord.

Hover Å
Vestjylland gennemskæres af mange små og store vandløb. Under isens afsmeltning efter sidste istid har flere af disse vandløb været rivende floder, hvad de brede ådale tydeligt viser. I dag er de fleste blot små bække og åer, der fredsommeligt flyder af sted omgivet af grønne enge.

En af dem er Hover Å, der slynger sig gennem en smuk ådal på sin vej ud mod Stadil Fjord. Åens slyngninger er flere steder så kraftige, at de næsten slår krølle på sig selv. Det kan du blandt andet se syd for Hover kirke.

Oldtiden ved Hover Å
Ikke blot i dag, men også i oldtiden har det været attraktivt at slå sig ned ved Hover Å, og ådalen rummer mange kulturminder. Der kendes flere stenalderbopladser langs åen, og et af de fineste lerkar fra bondestenalderen, Tovstrupkarret, er fundet nær den række af omkring 150 gravhøje, der fra Hoverdal Plantage forløber sydpå til Dejbjerg Plantage. Hvor højrækken krydser åen er der flere dybt nedskårne hulveje i den nordlige skrænt. Her har mennesker passeret vandløbet i årtusinder og gravhøjene har flankeret oldtidsvejen.

I et lille, fredet hedeområde et par kilometer vest for Hover Kirke, ligger en gruppe gravhøje fra de perioder i stenalderen, der kaldes enkeltgravskulturen og dolktid. Af de oprindeligt 12 høje, er otte bevaret. De er i dag fredede.
I 1946 foretog Nationalmuseet udgravninger i flere af højene, og en stenkiste fra en af dem, er nu anbragt på plænen foran Ringkøbing Museum.

Mergelgrave
På den anden side af åen, syd for Hover kirke, kan du se nogle store, vandfyldte grave på den modsatte side af ådalen. Det er spor efter en livlig aktivitet, der udfoldede sig her i de første årtier af 1900-tallet, hvor Hovergårde Mergelleje drev en industriel udnyttelse af de naturlige mergelforekomster i undergrunden. Det var en stor arbejdsplads, og husene ved kirken blev opført som boliger for arbejderne. Den opgravede mergel blev ført bort på tipvogne.

Mergel er en kalkholdig, leret aflejring i undergrunden. Tidligere blev mergel i vid udstrækning anvendt til jordforbedring af kalkfattig agerjord, blandt andet de magre vestjyske jorder. Det var oftest istidens moræneler og smeltevandsler, der lokalt blev opgravet til formålet, og sporene efter denne aktivitet kan mange steder ses som mergelgrave i agerlandet.

Sejlads
I sommermånederne er det muligt at sejle i kano på åen. Lej en kano og sejl fra for eksempel Hover og læg til ved Lyngsmosefæstningen.

Fugl og fisk ved Hover Å
Der er et rigt fugleliv ved Hover Å, og især i stille, lune forsommeraftner er der gode muligheder for at se og høre mange forskelle fuglearter.

Hover Å giver rige muligheder for lystfiskere. En væsentlig del af fiskerettighederne i Hover Å hører under Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening, og der kræves fiskekort.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *